วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แผนการเรียนรู้โครงงานปรับได้ทุกวิชา


                                      แผนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                เรื่อ  The best of my local                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                            เวลา 2 ชั่วโมง

                                                                .........................................................

สาระสำคัญ

                ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีความสำคัญและควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้  แล้วจะได้นำมาประยุกต์ใช้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง  แผนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  ซึ่งเนื้อหาของโครงงานเป็นการระดมความคิดระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนจนได้ชื่อเรื่องหลัก  คือ The best of my local ซึ่งก็เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเอง เพื่อพัฒนานักเรียนและฝึกฝนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและด้านรักการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์หาจุดเด่นของชุมชนของตนได้

                2. นักเรียนช่วยกันทำ mind mapping ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม

3. นักเรียนสามารถนำเสนอ mind mapping ได้อย่างถูกต้อง

4. นักเรียนสามารถนำเสนอองค์ความรู้ที่ตนสร้างขึ้นและแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

5. นักเรียนมีทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีวิธีการดำเนินโครงงานที่เป็นระเบียบเป็นขั้นตอน

สาระการเรียนรู้

                จากการระดมความคิดของนักเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับจุดเด่นของชุมชนของนักเรียนเพื่อนำมาศึกษา มีดังนี้

.....................................................................................................................................................

.................................................................................
               


 

The best of my local
จุดเด่นของชุมชน

..................................................................................

...................................................................................................
 


 

 

 


 

.................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................
 


 

 


การบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

                1. ความพอประมาณ

                            นักเรียนศึกษาและทำงานเสร็จพอดีกับเวลาที่กำหนดให้

                2. ความมีเหตุผล

                            นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามาได้อย่างเหมาะสม

                3. การมีภูมิคุ้มกันในตัว

                            นักเรียนนำวิธีการศึกษาและวิธีคิด  ไปศึกษาและคิดเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                4. เงื่อนไขความรู้

                            นักเรียนมีความรู้  สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนและจำได้แม่นยำ

                5. เงื่อนไขคุณภาพ

นักเรียนมีมารยาทในการสื่อสาร มีความสามัคคี มีวินัยและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

                1. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนของนักเรียนเอง

                2. กระดาษปรุ๊ฟ

                3. ปากกาเคมี

                4. สีเทียนและสีไม้

                5. สลาก

 

กระบวนการเรียนรู้

                1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

                ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนของนักเรียนเองรวมทั้งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

                2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้

                ครูและนักเรียนร่วมกันตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติได้แก่ การแบ่งกลุ่มศึกษา การจัดทำ Mind mapping การนำเสนอผลงานและการอภิปรายหลังการนำเสนอผลงาน

                3. ขั้นเสนอความรู้

                ครูนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการศึกษาค้นคว้า การจัดการกับความรู้ที่ศึกษาค้นคว้ามาได้ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการจัดแสดงผลงานและเสนอผลงาน

 

               

 

                4. ขั้นฝึกทักษะ

                นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มแบบ Co-op Co-op กลุ่มละ 6 คน เป็น 7 กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นและอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนแล้วช่วยกันสรุปโดยย่อว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นและอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนนั้นมีความเป็นมาอย่างไร เขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟด้วยปากกาเคมี เพื่อเตรียมนำเสนอต่อไป ( 20 นาที )

                5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                จับสลากลำดับกลุ่มแล้วจึงให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้จากการจับสลากมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนจนจบทุกกลุ่ม ( 15 นาที )

                6. ขั้นสรุปความรู้

                ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องทั้งหมด ( 10 นาที )

                6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำ Mind mapping เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออาชีพที่สร้างรายได้ในชุมชนลงบนกระดาษปรุ๊ฟและตกแต่งด้วยสีเทียนแล้วนำเสนอผลงานด้วยตัวแทนที่ได้จากการจับสลากแล้วครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ( 1 ชั่วโมง )

                6.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายและเสนอแนะร่วมกับครูเกี่ยวกับผลงานของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอไปแล้ว ( 10 นาที )

 

การวัดผลประเมินผล

                1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และผลงาน

                2. การประเมินผลงานของนักเรียน

 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

                1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบรูบริคสกอร์

                2. การประเมินคุณภาพของผลงาน

 

คุณลักษณะที่ต้องการ

                1. มีความประหยัด

                2. เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน

                3. มีความรับผิดชอบ

                4 . มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                5. มีวินัยในตนเอง

                6. รักการอ่าน

 

เกณฑ์การประเมินผล

                นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้

บันทึกผลหลังจัดกิจกรรม

                ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                           

                                                                                              ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน/ผู้บันทึก

                                                                                                                (นายวิไล  พลเสนา)

 

 

ผลการตรวจสอบแผน

                .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ

                                                                                                   (.....................................................)

                                                                                                ตำแหน่ง......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างเรียน

 

หลักการประเมิน                การประเมินครั้งนี้จะทำการประเมินเป็นกลุ่มโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้

 

4  หมายถึง ดีเยี่ยม              3  หมายถึง ดี       2  หมายถึง พอใช้               1  หมายถึง ควรปรับปรุง

 

 

กลุ่ม
ความขยันอดทนและตั้งใจทำงาน
A
ความมีวินัยในการทำงานให้เสร็จทันเวลาสะอาดและถูกต้อง
A
ทักษะในการทำงานร่วมกันและความสามัคคี
A
มีมารยาทในการสื่อสาร
A
การนำเสนอผลงานได้ตามลำดับเหตุการณ์
P และ K
 
 
รวม
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน

                                                                          (นายวิไล  พลเสนา)

 

แบบประเมินคุณภาพของผลงานนักเรียน

 

หลักการประเมิน                การประเมินครั้งนี้จะทำการประเมินเป็นกลุ่มโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้

 

5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก                        4  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

3  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง                 2  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย          

1  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 

กลุ่ม
เนื้อหาครบถ้วน
ภาษาที่ใช้เหมาะสม
รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ
มีการลำดับเหตุการณ์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
รวม
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน

                                                                          (นายวิไล  พลเสนา)

 

 

 

 

 

แผนผังการเรียนรู้ที่  1

แผนผัง หัวข้อโครงงานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพที่สร้างรายได้ในชุมชน

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..
               


 

The best of my local
จุดเด่นของชุมชน

.........................................................................................................

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
Economic sufficiency
 


 

 

 


 

.......................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................
 


 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น