วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แผนโครงงานแผนที่ ๔


 แผนที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                เรื่อย่อย  การเก็บข้อมูล                      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                        เวลา 1 ชั่วโมง

                                                                .........................................................

สาระสำคัญ

                การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มที่ต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ให้ละเอียดและบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนสร้างเครื่องมือได้เหมาะสม

                2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเก็บรวบนวมข้อมูลตามเค้าโรงที่เสนอไว้ได้ถูกต้อง

                3. นักเรียนบันทึกข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

 

สาระการเรียนรู้

เพื่อนำไปสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และการบันทึกจากการอ่านเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือกไว้

 

การบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

                1. ความพอประมาณ

                            นักเรียนศึกษาและทำงานเสร็จพอดีกับเวลาที่กำหนดให้

                2. ความมีเหตุผล

                            นักเรียนสามารเขียนเก็บรวมรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

                3. การมีภูมิคุ้มกันในตัว

                            นักเรียนนำวิธีการศึกษาและวิธีคิด  ไปศึกษาและคิดเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                4. เงื่อนไขความรู้

                            นักเรียนมีความรู้  สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนและจำได้แม่นยำ

                5. เงื่อนไขคุณภาพ

นักเรียนมีมารยาทในการสื่อสาร มีความสามัคคี มีวินัยและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

                1. แบบฟอร์มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                2. แหล่งเรียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของโครงงาน

 

กระบวนการเรียนรู้

                ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลความก้าวหน้าของงาน พร้อมทั้งประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมนี้ ให้สมาชิกทุกกลุ่มนำผลงานมาเสนอในคาบ จนกระทั่งได้ข้อมูลครบถ้วน

 

การวัดผลประเมินผล

                1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และผลงาน

                2.การประเมินผลงาน

 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

                1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบรูบริคสกอร์

                2. ประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน

 

คุณลักษณะที่ต้องการ

                1. มีความประหยัด

                2. เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน

                3. มีความรับผิดชอบ

                4 . มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                5. มีวินัยในตนเอง

                6. รักการอ่าน

 

เกณฑ์การประเมินผล

                นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลหลังจัดกิจกรรม

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                           

                                                                                              ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน/ผู้บันทึก

                                                                                                                (นายวิไล  พลเสนา)

 

ผลการตรวจสอบแผน

                .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ

                                                                                                   (.....................................................)

                                                                                                ตำแหน่ง....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างเรียน

 

หลักการประเมิน                การประเมินครั้งนี้จะทำการประเมินเป็นกลุ่มโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้

 

4  หมายถึง ดีเยี่ยม              3  หมายถึง ดี       2  หมายถึง พอใช้               1  หมายถึง ควรปรับปรุง

 

 

กลุ่ม
ความขยันอดทนและตั้งใจทำงาน
A
ความมีวินัยในการทำงานให้เสร็จทันเวลาสะอาดและถูกต้อง
A
ทักษะในการทำงานร่วมกันและความสามัคคี
A
มีมารยาทในการสื่อสาร
A
การนำเสนอผลงานได้ตามลำดับเหตุการณ์
P และ K
 
 
รวม
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน

                                                                          (นายวิไล  พลเสนา)

 

แบบประเมินคุณภาพของผลงานนักเรียน

 

หลักการประเมิน                การประเมินครั้งนี้จะทำการประเมินเป็นกลุ่มโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้

 

5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก                        4  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

3  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง                 2  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย          

1  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 

กลุ่ม
เนื้อหาครบถ้วน
ภาษาที่ใช้เหมาะสม
รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ
มีการลำดับเหตุการณ์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
รวม
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน

                                                                          (นายวิไล  พลเสนา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกต

สถานที่................................................................................ที่อยู่..................................................................

วันที่..............................................................................................................................................................

 

 

ข้อมูลที่ได้

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................

                                                                                                                                (......................................................)

                                                                                                                                                       ผู้สังเกต

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์

 

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................................................................

ที่อยู่...............................................................................................................................................................

วันที่..............................................................................................................................................................

 

 

ข้อมูลที่ได้

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................

                                                                                                                                (......................................................)

                                                                                                                                                       ผู้สัมภาษณ์

 

แบบบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า

 

ชื่อหนังสือ/แหล่ง เรื่อง..................................................................................................................................

วันที่..............................................................................................................................................................

 

 

ข้อมูลที่ได้

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                                                                ลงชื่อ.............................................

                                                                                                                                (......................................................)

                                                                                                                                                       ผู้บันทึก

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น