วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แผนโครงงาน แผนที่ ๓


  แผนที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                เรื่อย่อย  การเขียนเค้าโครงโครงงาน                  ชั้นประถมศึกษาปีมี่ 6                    เวลา 2 ชั่วโมง

                                                                .........................................................

สาระสำคัญ

                การเขียนเค้าโครงโครงงานเป็นการวางแผนการทำโครงงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของการทำโครงงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

                1. นักเรียนสามารถเขียนเค้าโครงโครงงานได้อย่างเหมาะสม

                2. นักเรียนนำเสนอเค้าโครงโครงงานได้ถูกต้อง

 

สาระการเรียนรู้

การเขียนเค้าโครงโครงงานตามขั้นตอนของเค้าโครงโครงงาน  มีขั้นตอนในการเขียนคือ ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อครูที่ปรึกษา ที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน สมมุติฐาน(ถ้ามี) วิธีดำเนินงาน แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเอกสารอ้างอิง      

 

การบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง

                1. ความพอประมาณ

                            นักเรียนศึกษาและทำงานเสร็จพอดีกับเวลาที่กำหนดให้

                2. ความมีเหตุผล

                            นักเรียนสามารเขียนเค้าโครงโครงงานได้อย่างเหมาะสม

                3. การมีภูมิคุ้มกันในตัว

                            นักเรียนนำวิธีการศึกษาและวิธีคิด  ไปศึกษาและคิดเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                4. เงื่อนไขความรู้

                            นักเรียนมีความรู้  สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนและจำได้แม่นยำ

                5. เงื่อนไขคุณภาพ

นักเรียนมีมารยาทในการสื่อสาร มีความสามัคคี มีวินัยและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

                1. แบบฟอร์มใบงานการเขียนเค้าโครงโครงงาน

                2. ดูตัวอย่างเค้าโครงงาน

 

กระบวนการเรียนรู้

                1. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการทำโครงงาน ( 10 นาที )

                2. ครูนำเสนอขั้นตอนการเขียนเค้าโครงโครงงานด้วยแบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงโครงงาน

( 15 นาที )

                3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเค้าโครงโครงงานตามขั้นตอนพร้อมดูตัวอย่างเค้าโครง

 ( 60 นาที )

                4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้จากการจับสลากนำเสนอเค้าโครงโครงงาน ( 15 นาที )

                5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน ( 15 นาที )   

 

การวัดผลประเมินผล

                1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และผลงาน

                2. การประเมินผลเค้าโครงโครงงาน

 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

                1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบรูบริคสกอร์

                2. การประเมินโครงงาน

 

คุณลักษณะที่ต้องการ

                1. มีความประหยัด

                2. เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน

                3. มีความรับผิดชอบ

                4 . มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

                5. มีวินัยในตนเอง

                6. รักการอ่าน

 

เกณฑ์การประเมินผล

                นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกผลหลังจัดกิจกรรม

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                           

                                                                                              ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน/ผู้บันทึก

                                                                                                                (นายวิไล  พลเสนา)

 

ผลการตรวจสอบแผน

                .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบ

                                                                                                   (.....................................................)

                                                                                                ตำแหน่ง....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างเรียน

 

หลักการประเมิน                การประเมินครั้งนี้จะทำการประเมินเป็นกลุ่มโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้

 

4  หมายถึง ดีเยี่ยม              3  หมายถึง ดี       2  หมายถึง พอใช้               1  หมายถึง ควรปรับปรุง

 

 

กลุ่ม
ความขยันอดทนและตั้งใจทำงาน
A
ความมีวินัยในการทำงานให้เสร็จทันเวลาสะอาดและถูกต้อง
A
ทักษะในการทำงานร่วมกันและความสามัคคี
A
มีมารยาทในการสื่อสาร
A
การนำเสนอผลงานได้ตามลำดับเหตุการณ์
P และ K
 
 
รวม
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน

                                                                          (นายวิไล  พลเสนา)

 

แบบประเมินคุณภาพของผลงานนักเรียน

 

หลักการประเมิน                การประเมินครั้งนี้จะทำการประเมินเป็นกลุ่มโดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้

 

5  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก                        4  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

3  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง                 2  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย          

1  หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 

กลุ่ม
เนื้อหาครบถ้วน
ภาษาที่ใช้เหมาะสม
รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ
มีการลำดับเหตุการณ์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
รวม
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ

                ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน

                                                                          (นายวิไล  พลเสนา)

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น